Begin van de wandeling: Stasiun Semarang Tawang.

De wegen zijn opgehoogd vanwege de inklinking van de grond en het daardoor dreigende gevaar van overstroming. De ingang van het station ligt daardoor lager dan het straatniveau.


Ga naar de uitgang van het terrein: links en volg de weg rechtdoor.

Rechts op de hoek.


Ga linksaf: Jl Pengapon (Tawang).

Links: op de hoek

ILW Semarang Joana

Voormalig Hoofdkantoor N.V. Semarang–Joana Stoomtram-Maatschappij: SJS.
Deze maatschappij begon in 1882 haar bedrijf met de opening te Semarang van de lijn Djoernatan naar Djomblang; daarna breidde het net zich allengs uit tot eene exploitatielengte van 426 km. [Gedenkboek Semarang, 230]

Volgens mededeeling van den controleur voor de politie zal op ondervolgende dagen gelegenheid worden gegeven om tegen cholera te worden ingeënt. [De Locomotief, 30 October 1911]


Ga rechtsaf: Jl Ronggowarsito (Kloosterstraat).

Rechts: Nr. 8 Sekolah St Fransiskus.

Rechts: Nr. 8 Suster Suster St. Fransiskus.


Links: Nr. Gereja St. Yusup.

ILW Semarang St Joseph Kerk

'Gedangan' of St. Joseph Kerk.

NB. “Ite ad Joseph – Gen 41 : 55”.
Gen. 41 : 55 – Jozef onderkoning van Egypte.
Toen ook heel Egypte honger kreeg en het volk Farao om brood smeekte, zei Farao tot alle Egyptenaren: ‘Ga maar naar Jozef en doe wat hij u zeggen zal.’
PM. Joh 2 : 5 – De bruiloft te Kana.
Zijn moeder sprak tot de bedienden: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal.’

Gedangan is de naam van de kampong, die voor de bouw van de kerk hier lag.


Rechts, voor de hoek: TK Fatima – SD Marsudirini Gedangan.


Links: Karangbidara-buurt.

Het is zeker dat omstreeks 1880 een groot deel van de Indo-groep verpauperiseerd was en aan de zelfkant van de samenleving leefde, in de kampong – al bleef hij voor de Indonesische kampongbewoner altijd de 'Europeaan' – of aan de rand van de kampong of in de toenmalige specifieke Indo-buurten als Kemajoran (in Batavia), Krambangan (in Soerabaja) of Karangbidara (in Semarang). Onder deze 'paria's' van de Europese samenleving, zoals een Indische toneelschrijver ze noemde, was de criminaliteit vanzelfsprekend hoog.
[Nieuwenhuys – Tussen twee vaderlanden, 20-21]


Ga rechtsaf: Jl Suprapto (Heerenstraat).

Ga rechtsaf: Jl Cendrawasih (Komediestraat).

Rechts: Nr. 23 Marabunta.
Het huidige gebouw is het verbouwde zuidelijke gedeelte van de oorspronkelijke schouwburg. De rest staat als ruïne tot aan de Jl Cendrawasih I.


Ga links af: Jl Cendrawasih I. (Konijnenstraat).

Kruising met Jl Kedasih (Bloemstraat).

ILW Semarang Oude huisjes

Oude huisjes in Hollandse stijl.
Te Semarang zijn er nog te vinden aan de Oude Stadhuisstraat, de Konijnenstraat en de Bloemstraat […] Het zijn vooral deze nederige huisjes, nog meer dan de heerenhuizen, die de Hollandsche sfeer wakker riepen. Zij waren immers veel meer in aantal dan de groote woningen, stonden in dichte rijen langs straten en grachten en verhoogden het vaderlandsche karakter van het koloniale stadsbeeld.
[Oude Hollandsche Bouwkunst, 53-54]
En een klacht over de afvoergoot. [De Locomotief, 4 Januari 1917]


Ga op T-kruising linksaf: Jl Perkut (Van den Bergdstraat).

Rechts: Komplek Asrama Pondam.

ILW Semarang Politiekazerne

Politiekazerne.
Het complex was bekend onder de naam Arsenaal.

De dienst der B.O.W. is thans aangevangen met den ombouw van het arsenaal tot politie-kazerne. Het werk kan nog dit jaar gereedkomen. [De Locomotief, 2 Februari 1917]
De kosten worden van dien aard, dat men o.i. heel wat beter had gedaan een gansch nieuwe kazerne te bouwen. [De Locomotief, 7 Mei 1917]


Ga linksaf: Jl Srigunting (deel van het Paradeplein).

Links: Nr. 4.


Volg de straat naar rechts.
Links: ”Spiegel” – Bar & Bistro.

ILW Semarang NV Winkelmaatschap

Toko NV Winkelmaatschappij “H. Spiegel”.

H. Spiegel – Semarang – Tegal – Heeft ontvangen: Gasoline lampen met leiding overal zeer gemakkelijk aan te brengen, van een der beste Amerikaansche fabrieken, van solide, eenvoudige constructie. Volstrekt gevaarloos, met straal en hanglicht. Buitengewoon helder.
[De Locomotief, 12 Februari 1910a]
De wereldberoemde Royal Worcester Corsetten voor corpulente en slanke dames. Verhoogt beslist de schoonheid en geeft een elegant figuur en zit iedere dame zeer makkelijk.
Vraagt prijscourant en afbeelding.
[De Locomotief, 23 Februari 1910]


Ga rechtsaf Jl Suprapto (Heerenstraat).
Links: Nr. 33 "Marba" – C.V. Upaya Trading Comp.

ILW Semarang Zikel

Algemeene Import – Export & Handel Mij “Marba”, voorheen Toko Zikel.

Maar er waren winkelmaatschappijen, die een belangrijk deel van de voor verkoop aan het publiek bestemde goederen eveneens direct importeerden. Het leek mij rationeel, dat dezen als lid tot de Handelsvereniging zouden kunnen toetreden. Ik deed, voorlopig ten aanzien van één winkelbedrijf, dat van de firma Ziekel, een desbetreffend voorstel. [Koch - Verantwoording,70-71]

Zikel & Co. – Semarang – Heerenstraat – Telefoon No. 227. Hebben ontvangen: [De Locomotief, 12 Februari 1910b]


Rechts: Taman Srigunting.


Rechts: Fonteintje, met (op de foto) daarachter de voormalige artesische put.


Rechts: GPIB Immanuel – Ingang aan de rechterkant van de kerk. (Verbouwd in 1894-1895 door De Wilde en Westmaas).


Links: Nr. 25 PT. Asuransi Jiwasraya.


Rechts: (Nr. 30) Persero.

ILW Semarang Borsumij

Borsumij – Borneo Sumatra Handel Maatschappij.

Links van de ingang: “De eerste steen van dit gebouw werd gelegd door mevrouw M.C. Albert-Rauh, echtgenoote van den agent der Borsumij te Semarang op den 4 den Februari 1939”.

1940 – Architect Blankenberg:
Medio 1938 werd mij verzocht plannen voor een nieuw kantoorgebouw met en tweetal goedangs te maken, welke in de plaats zouden moeten komen voor het oude, inmiddels veel te klein geworden kantoor aan de Heerenstraat.
De opdrachtgever vestigde er special de aandacht op, dat het hoofdkantoor te Soerabaja, naar het ontwerp van wijlen collega Citroen in 1934 gebouwd, aan alle getelde eischen zeer goed voldeed. [Locale Techniek, -9-1, 3-7]


Links: (Nr. 17) Restaurant Cianjur.


Vervolg de Jl Suprapto.


Links: (Nr. 15.) 

ILW Semarang OhlenrothToko Ohlenroth – Byjouterie en Horlogerie.

De firma leverde o.a. de bekende stationsklokken.

Van de firma Ohlenroth mag hetzelfde worden gezegd. Ook hier tal van keurige dingen, al staan die op een bescheidener achtergrond. Wie echter hier een keuze wil doen, wordt met liefde in een oogwenk bediend. Wij zagen daar twee zilveren schrijfgereien voor dames, neen, maar om te stelen, al geven wij beleefd in overweging dat niet te probeeren. [De Locomotief, 3 December 1910]

Advertentie [Semarang als centrum, 101a] →


Links: Nr. 7 PT. Telekommunikasi.

ILW Semarang Koloniale Petroleum Verkoop Mij

Koloniale Petroleum Verkoop Mij., voordien Javasche Bank.
[1908] De Java’sche Bank zal eerlang haar nieuwe gebouw in de Heerenstraat betrekken, [Indisch Bouwkundig Tijdschrift, -11, 30-31]

Ook te Semarang, haar oudste agentschap, was de Bank in den aanvang bescheiden gehuisvest. [Nederlandsch Indië – Oud & Nieuw, -3, 319] In de kaartenzaal van het Tropen Instituut te Amsterdam bevond zich in 2005 een tekening van een ouder ”Kantoor van de Java Bank te Semarang” “Geteekend en opgenomen door den leerling Opzichter A. Westmaas – Semarang 4 October 1904”.


Ga rechtsaf Jl Branjangan (Oudstadhuisstraat).

Links Old City.


Rechts: 
(Nr 2 naamloos).


Links: Segaramas Senaputera.


Ga linksaf Jl Kutilan (Hoofdwachtstraat).
Aan het eind van de straat, op de hoek rechts: PT. Pelni.


Op de hoek links: Jakarta Lloyd.


Steek de Jl MPU Tantular over.

ILW Semarang NederlandpleinDit deel van de straat heette voor WO II "Nederlandplein".

Het kantoor der S.M.N. werd in ’30 gebouwd op het terrein van het oude, doch, overeenkomstig de rooilijnen, met prijsgeving van een belangrijk gedeelte van de voorzijde. Deze grondafstand aan de Gemeente geschiedde om niet, doch onder de voorwaarde dat dit gedeelte der Westerwalstraat in ‘Nederland-plein’ zou worden omgedoopt.
[Locale Techniek, -7-2, 54]

Het oude kantoor van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’. →


Ga rechtdoor: Jl Tiang Bendera (Sleko).
Rechts, op de hoek: de plaats waar de Hoofdwacht heeft gestaan.

De officier der hoofdwacht is voor het geopende raam te zien, als een hindoesch afgodsbeeld onbeweeglijk zittende op een stoel, dien hij op zijn tafel heeft geplaatst; die tafel staat als een eilandje in het water en dreigt bij de minste beroering door den vloed verzwolgen te worden. De schildwacht voor het geweer balanceert op een bank, die de stroom wil medenemen; hij vraagt te vergeefs om afgelost te worden; zijn makkers lachen hem uit en hebben moeite genoeg zich-zelven en de wapens vlot te houden.
[Rees - Herinneringen I, 258-259]


Rechts: In zeer slechte toestand.

ILW Semarang Uitkijk

de Uitkijk, het voormalig havenkantoor bij de ‘Grote Boom’.

Tussen dit complex en de rivier lag de Groote Boom.
Voor den opslag en de verificatie der aangevoerde goederen werd meer bovenstrooms een complex van gebouwen tot stand gebracht, de z.g. Groote Boom, dat dichter bij het handelscentrum van de oude stad Semarang gelegen was.
[Gedenkboek Semarang, 142-144]

In den onbewoonden modderpoel n.l. op de plaats waar nu het Nederlandplein, de Gasfabriek en de gebouwen van Lindeteves Stokvis staan, bouwde men een vesting, die grooter was dan het kasteel te Batavia. Erg vlot is het niet gegaan met den bouw. [Semarang als centrum, 84]
Van 1690 tot ca. 1708 werd een vijfhoekig, deels stenen, fort gebouwd.


Ga terug en rechtsaf: Jl MPU Tantular.

Westerwalstraat.

De stadswallen liepen van de Westerwalstraat, Noorderwalstraat, Oosterwalstraat, later Comediestraat genoemd, en Zuiderwalstraat; resp. de huidige Jl MPU Tantular, Jl Merak, Jl Centrawasi en Jl. Sendawa.
Daendels liet de stad ontmantelen. [Geschiedenis van Indonesië, 364]
Men kan de door Europeanen bewoonde wijken in een ouder en een nieuwer gedeelte onderscheiden: het eerste, dat tot 1824 door wallen en grachten omgeven was, ligt dichter bij de zee en gelijkt iets op een Zuid-Europeesch havenstadje; de huizen zijn er vlak aan de straat gebouwd en sluiten aan elkander, vele hebben twee verdiepingen, de straten zijn meerendeels nauw en onbeplant, en het geheel is daardoor benauwd, heet en stoffig. [Reisgids voor Nederlandsch-Indië, 70]


Links: Nr 19 Bank Mandiri.


Rechts: Jembetan Berok.

ILW Semarang Societeitsbrug 01

ILW Semarang Societeitsbrug 02Sociëteitsbrug.
Ik bekijk de kaart van Semarang, er is maar één brug die ervoor in aanmerking komt, maar het is een klein stenen bruggetje, zonder handel; bloemen en bomen zijn ver te zoeken.
[Vervoort – Vanonder de koperen ploert, 105-106]
Verbreding en verfraaiing van de brug. [Gedenkboek Semarang, 103]
Men is ijverig bezig te baggeren in de Semarangrivier. [De Locomotief, 4 Juli 1911]


Links: Kantor Advokat.


Links: Phapros RNI Group.

ILW Semarang Koloniale Bank

Koloniale Bank.
Evenals de andere cultuurbanken wordt zij thans [1934] zwaar getroffen door de depressie. Hoe groot de verliezen zullen zijn, welke de Koloniale Bank tenslotte zal hebben af te boeken, is nog niet bekend. […]
Volgens het laatste jaarverslag stond de Bank in relatie met 13 suikerfabrieken, waarvan er 5 geheel haar eigendom waren, 5 voor het grootste deel en drie voor een kleiner deel. […]
De eigen suikerondernemingen stonden per ultimo 1933 te boek voor rond 5 miljoen gulden, de deelnemingen in suikerondernemingen voor f 8.284.501,-. Het is zeker, dat hierop in verband met de moeilijkheden in de suikercultuur zeer aanzienlijke afschrijvingen zullen moeten plaatsvinden. [Het Bankwezen, 184-193]


Links: (Nr. 5) PT. Perkebunan XV. (Persero).


Ga linksaf: Jl Kepodang (Van Hoogendorpstraat).


Rechts: (Nr. 3) Naamloos.

ILW Semarang Erdmann Sielcken

Handelmaatschappij Erdmann & Sielcken.

Toen ik tot hem toegelaten werd zag ik hem zitten in een lage rieten stoel aan een reusachtige schrijftafel, die de betrekkelijk kleine kamer voor minstens de helft vulde. Waar hij zat was een half-cirkelvormig stuk uit de schrijftafel weggezaagd, zodat hij voor driekwart door het blad omgeven was. Hij maakte op het eerste gezicht de indruk van een korte, dikke man, maar toen hij oprees om me de hand te geven, bleek hij alsmaar langer te worden, tot hij een hoofd boven mij uitstak.
[Koch - Verantwoording, 70]


Links: (Nr. 2-4) Naamloos.

ILW Semarang Spaarbank

Semarangsche Spaarbank.
In 1853 werd [mede] door de Vrijmetselarij een 'hulpbank' opgericht, om mensen die in financiële moeilijkheden verkeerden, uit de handen van de woekeraars te houden. [Vrijmetselarij, 118-119]
De spaarbank te Semarang is de oudste van alle spaarbanken in Ned.-Indë. Op initiatief van de afdeeling Semarang der Maatschappij tot Nut van het Algemeen werd in 1853 de Spaar- en Beleenbank opgericht. [In Surabaya in 1833!] [Semarang als centrum, 148-149]
Slechts vermeldt het jaarverslag over 1888 dat in de maand Augustus van dat jaar een nieuw kantoor werd betrokken, dat de ontwerper, de heer G.L. Verver en de aannemer de heer F.L. Mahlerwein alle eer aandoet. [De Spaarbank te Semarang, 13, 17-18]


Links: (Nr. 6-8) Bank.Mandiri.

ILW Semarang Escompto Maatschappij

Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij. [Het bankwezen, 108-116] 
NB: In de geveltop de wapens van Semarang en Surabaya.

Tevens vestiging van het Hoofdkantoor van Rouwenhorst, Mulder & Co., N.V. Exploitatie en Producten Handel Maatschappij. Export van, cacaobonen, citronella olie, copra, droog veevoer, hars, koffie, maïs, oliehoudende zaden, peper, sojabonen, tapioca producten, vezels. Import van: metaal, metaalwaren en gereedschap.

In het begin van de 20ste eeuw is een groot deel van de bevolking van Semarang Chinees. [De Locomotief, 14 October 1911], [De Locomotief, 17 Januari 1917]


Links, op de hoek: (Nr. 12-14) Naamloos.

ILW Semarang Indische Lloyd

Algemene Verzekering Mij Indische Lloyd.
verzekerde tegen:
5e Tegen diefstal, alsmede tegen schade door binnen- of buitenbraak, ook als die niet met diefstal is gepaard gegaan.
6e Tegen beschadiging van en door automobielen en motorfietsen (brand, explosie, zelfontbranding, ongevallen, wettelijke aansprakelijkheid jegens derden, persoonlijke ongevallen van den chauffeur en berijder).
Het kapitaal der maatschappij bedraagt f 5.000.000, verdeeld in 2000 aandelen, elk van f 2500. [De Locomotief, 26 Maart 1917a]


Links, op de hoek: (Nr. 16) Naamloos.

ILW Semarang Makelaarskantoor Monod Diephuis

Makelaarskantoor Monod, Diephuis & Co., een van de belangrijke makelaarskantoren.
[Semarang als centrum, 145-146]

Kort nadat Tjen op de H.B.S. kwam, verliet mijn moeder ‘Oom en Tante’ om in Semarang (waar ze een zuster en zwager had wonen) een administratieve betrekking te aanvaarden op een makelaarskantoor. Het was toen in Indië nog altijd iets bijzonders voor een meisje te gaan werken. Oom en tante, vooral Oom, verzetten er zich eerst tegen en verklaarden dat niets haar behoefde te beletten bij hen te blijven.
[Breton de Nijs – Vergeelde portretten, 34-35]


Rechts: (Nr. 15-19) Naamloos.

ILW Semarang Toko Soesman

Waarschijnlijk o.a. Toko Soesman

Letterlijk maakte ik haar het hof die dag. Natuurlijk moest zij dadelijk na onze aankomst in de stad van de gelegenheid gebruik maken om inkopen van allerlei aard te doen. Wij liepen regelmatig de toko's af: van Soesman naar Thooft, van Wermuth naar Krüthoffer, van Chevallier naar de modiste. Het was een ochtend van gruwelijke marteling voor een buitenman. En ik gaf geld uit! Bij duizenden! Doch dat was wel het minste. Wat gaf een man, die in die tijd in de tabak was, om een handvol slijk der aarde?
[Daum – Uit de suiker in de tabak, 156-157]


Links: Braak liggend terrein.


Links: (Nr. 24) In zeer slechte toestand.

ILW Semarang Kantoor H.J Vooren

Belastingconsulenten en Accountants, Kantoor H.J. Vooren, agent Olveh van 1879.

De Kalakop boven de ingang duidt op een gebouw van architect Wolff Schoemaker.
Er zijn de samensteller geen andere ontwerpen van Wolff Schoemaker in de binnenstad van Semarang bekend. Het is mogelijk dat het gebouw in opdracht van Tels en Co is gebouwd. Eind jaren ’30 was Tels gevestigd aan Kebon Laoet 41. [Wolff Schoemaker]
[Het Indische Leven, -2- 11, 210]


Rechts: (Nr. 25-27) Phapros. (Oei Tiong Ham Concern).


Links, op de hoek: Nr 34 Bank Mandiri.

ILW Semarang Nederlandsch Indische Handelsbank 01 ILW Semarang Nederlandsch Indische Handelsbank 02Nederlandsch-Indische Handelsbank [verbouwd].

Op deze foto ziet men een modern gebouw, dat niet voor de tropen geschikt is. [Van Wonen, 87]
Uit architectonisch oogpunt beschouwd spant onder al deze aanwinsten de kroon het nieuwe gebouw waarin thans de kantoren van de ‘Nederl. Indische Handelsbank’ […] zijn gevestigd.
[Indisch Bouwkundig Tijdschrift, -11, 30-31]


Steek de Jl Pekojan over.

Het tweede pand links:

ILW Semarang Lindeteves Stokvis TevesLindeteves Stokvis

In de zestiger jaren [van de 19de eeuw] bestond te Semarang de firma J.A. van der Linde, waaruit in het jaar 1875 aldaar door de Heeren J.A. van der Linde en J.C. Teves de firma van der Linde en Teves werd opgericht, welke zich, behalve met den handel in alle soorten van ijzerwaren en benoodigdheden voor fabriek- en landbouwondernemingen, ook bezig hield met den import van koopwaren van algemeenen aard, waarvan er diverse in den loop der jaren kwamen te vervallen.
Toen nu in 1888, nadat de Heer Teves reeds was uitgetreden, de omzetting in een Naamlooze Vennootschap, genaamd ‘Maatschappij tot voortzetting der zaken Van der Linde & Teves’ plaats vond, bleef het bedrijf in het oorspronkelijke pand aan de Van Hoogendorpstroomstraat te Semarang gevestigd. [Lindeteves-Stokvis, 1-11] 


Ga even terug en linksaf: Jl Pekojan.

Hedenmorgen zagen we nog in de kampongs in de omgeving van Pekodjan in buurten, waar de pest reeds vele slachtoffers maakte, een chaos van vuil en verwaarloozing, van allerellendigste woonkrotten en legioenen ratten herbergende oeroude muf-donkere pakhuizen, alle beschrijving tartend. [De Locomotief, 22 Maart 1917]


Ga bij de 2de zijstraat rechtsaf: Jl Kenari (Zuidergrachtstraat).

Ga linksaf: Jl Kenari (Handelstraat).

Links: Nr. 8 "Paberik Hygeia". In slechte staat.


Ga rechtsaf: Jl Agus Salim (Djoernatan).

Het complex, waarin thans de woningverbetering en de pest-gevaarlijk-verklaringen plaats vinden, is vrijwel het vuilste deel der stad en wordt begrensd: ten Noorden door den grooten weg Djoernatan. [De Locomotief, 26 Juni 1917b]


Links: Side Pocket (vanaf zijstraat tot zijstraat).

Plaats van de voormalige Politie Kazerne, voordien een militaire kazerne, waar van 1787 tot 1808 het Würtenbergsche Legioen was ondergebracht.

Waarom is Samarang ook als garnizoen zo gewild? toch niet alleen om haar overeenkomst met een hollandsch provincie-stadje; dat maakt den eersten indruk wel aangenaam, doch die gaat voorbij. Neen, de reden moet elders gezocht worden. De militairen vormen er geen afzonderlijke kolonie zoo als te Batavia; de kazerne ligt er in de stad, de officieren wonen in privaathuizen; al wat het soldatenkleed draagt, leeft niet afgescheiden van de maatschappij, maar maakt er hier weêr een deel van uit, fraterniseert met de burgers.
[Rees - Herinneringen I, 256-257]

De hertog van Würtemberg was zeer verheugd de ‘Heeren XVII’ van dienst te kunnen zijn en verbond zich – hij was beter kopman dn zijn ambtsbroeders! – tegen betaling van f 160 per soldaat, 1796 man, onder welk getal ook de officieren begrepen waren, voor het einde des jaars te leveren. [Nederlandsch Indië – Oud & Nieuw, -2, 118-119], [Nederlandsch Indië – Oud & Nieuw, -2, 203-206]


Ga de brug over en vervolg de Jl Agus Salim (Aloon Aloon Midden).

Links: De door brand verwoeste  Pasar Johar.

ILW Semarang Pasar Johar

Begin 1931 de grond gekocht. [Gedenkboek Semarang, 108]
Karsten: Voor pasars is en blijft gewapend beton het meest verkieselijke materiaal, vooral in de vorm der z.g. mushroomkonstruktie, door de volkomen afwezigheid van donkere hoeken of holle ruimten, de geheel vlakke onderzijde van daken en vloeren en de (toevallige) overeenkomst tussen de meest ekonomische kolomafstanden (ongeveer van 5 tot 7 m) met de normale pasartraveebreedte (pad met standplaatsen aan weerszijden, eveneens normaal 5 a 6 m). [Locale Techniek, -7-2, 64-66]
Bij de Pasar is de methode 'schoon uit de kist' gevolgd. [Locale Techniek, -8-4,109]

1907-1910: een langdurig proces van besluitvorming over het vegen van de pasar… [Gedenkboek Semarang, 35-38]
Huur van pasarplaatsen [Locale Techniek, -2, 50] 


Ga rechtsaf: Jl Arief Rachman Hakim (Aloon Aloon Oost)
Rechts: Telekom. (Telefoonkantoor – 1910, Snuyf).


Ga terug en rechtsaf: Jl Agus Salim (Aloon Aloon Midden).

ILW Semarang Aloon Aloon 1913

Situatie ± 1913 – De route van de wandeling is in groen aangegeven.

Links en rechts de voormalige Aloon-Aloon.

Semarang is niet in het bezit van een fraaie aloon-aloon, welke zoo vele Indische steden en binnenplaatsen siert en welke voorheen het aantrekkelijke kenmerk was van vrijwel iedere Indische plaats – het wijde groene grasveld, met op de hoeken de hooge waringins. In Semarang is men aan dit gemis reeds lang gewend; talrijke vaak leelijke bouwsels hebben elk op hun beurt een grot stuk van de aloon-aloon afgenomen, de tramlijn snijdt er schuin doorheen, totdat er nu eigenlijk nog maar een paar grasvelden en, naast den Pasar Djohar, een kaal terrein over is. [De Locomotief, 20 Januari 1927 (3,2)] 
Vandaag begint voor Semarang de poeasa, de aloon-aloon is vol kooplui met bloemen, speelgoed en allerlei eetwaar. [De Locomotief 24 Augustus 1911].
Met het oog op den gezondheidstoestand [cholera] is vastgesteld dat publieke vermakelijkheden, zooals de bioscoop in den Stadstuin en de Comedie-stamboel, alleen toegankelijk zullen zijn voor bezoekers die f 0.50 of méér entrée hebben te betalen. [De Locomotief 27 Juli 1910].

Er is nog een auditief component dat er bij hoort: de muziek ‘Stamboelmuziek’, het schelle zingen van een zangeres zoals op de foto. Een naam die nog tot in onze tijd tot de verbeelding spreekt is die van Miss Riboet, 'Juffrouw Herrie’, een vóór de oorlog beroemde Bangsawan-zangeres (riboet betekent drukte, rumoer) – maar dat is niet deze zangeres.
[Kousbroek – Wonderen, 388-389] 


Ga linksaf: “Pasar Barat” / Jl Alun Alun Barat (Regentweg).

Recht vooruit lag de voormalige regentswoning.

Maar ditmaal, op den jongsten derden Dinsdag in September was er dan toch wel iets ‘tropisch’. Het baarde eenig opzien in de zaal vol gouden uniformen toen daar rustig binnenschrijden kwam, rustig en vol gratie als alleen den Oosterling eigen is, de regent van Semarang, die zijn mooiste sarong, vermoeden we, had aangetrokken. En naast hem, klein maar gracieus als een sprookjesprinses, ging de raden ajoe. Ze namen plaats op de stoelen in de rij der leden van den Raad van State en mr. Koster, ook in vol ornaat, de secretaris-generaal van het Departement van Koloniën, nam achter hen plaats en bracht beiden van het ceremonieel der plechtigheid op de hoogte. [Het Indische Leven-7, 1169] 


Ga rechtsaf Jl Alun-Alun Selatan (Aloon Aloon Zuid).

Recht vooruit: Masjid Agung Semarang of Masjid Kauman.

ILW Semarang MoskeeILW Semarang Heere Nicolaas HartinghTegenwoordig staan de imams op Java onder controle der regenten, die ook met andere zaken den Mohammedaanschen godsdienst betreffende, bemoeienis hebben (bestemming van de huwelijksgelden, geschillen in verband met den Vrijdagsdienst). De moskeekassen staan onder beheer van beheerscommissiën bestaande uit een of meer schriftgeleerden en uit door den regent aan te wijzen notabele vertegenwoordigers van niet-ambtelijke ingezetenen, bij voorkeur tot den handelsstand of tot het bedrijfsleven behoorende. De regent heeft tevens controle op het beheer dezer commissiën. [Geïllustreerde Encyclopaedie voor N-I, 487-488] 

Achter de poort een gedenksteen: “Anno 1756 – Ter gedachtenis onder de regeering van Heere Nicolaas Hartingh Raad extra-ordin = van Neêrlands India, mitsgaders Gouw = & Direct = van Java Is deze TEMPEL volbouwt door den Adepatty Soeraadiman”: een herinnering aan de vorige moskee. Het huidige gebouw dateert uit 1890.

 

De laatste waarnemingen zijn gedaan in 2017.
Bijgewerkt in februari 2018.

 

De wandeling in PDF formaat